Dokuments aizpildīts Latvijas valūtā - euro.

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008126583
Nosaukums LATVIJAS KAMANU SUŅU SPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese "Lejas Trezori", Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137
Taksācijas periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014
Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance

Bilance

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Bilances aktīvi
Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 12949 17899
I. Nemateriālie ieguldījumi 20 0 0
II. Pamatlīdzekļi 30 12949 17899
1. Nekustamais īpašums 40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 12949 17899
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 60 0 0
1. Akcijas un daļas 70 0 0
2. Ilgtermiņa aizdevumi 75 0 0
Apgrozāmie līdzekļi 80 2598 1080
I. Krājumi 90 0 0
1. Materiāli 100 0 0
2. Preces 110 0 0
II. Debitori 120 0 0
III. Vērtspapīri 130 0 0
IV. Nauda 140 2598 1080
Kopā aktīvi 150 15547 18979

Bilances pasīvi
Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Fondi 10 15547 18026
1. Pamatfonds 20 0 0
2. Mērķfondi 30 0 0
3. Rezerves fonds 40 15547 18026
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 0 0
2. Citi aizņēmumi 70 0 0
III. Īstermiņa kreditori 80 0 953
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90 0 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 0
3. Pārējie kreditori 110 0 953
Kopā pasīvi 120 15547 18979

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 120 181
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 1104 1707
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 4885 2685
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 0 0
VI. Citi ieņēmumi. 60 4879 15421
VII. Ieņēmumi kopā. 70 10988 19994
VIII. Izdevumi. 80 13467 2083
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 0 0
3. Algas. 110 0 0
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 0 0
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 3998 1086
6. Citi izdevumi. 140 9469 997
IX. Nodokļi. 150 0 0
X. Izdevumi kopā. 160 13467 2083
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -2479 17911

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 1104 1707
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi). 30 0 0
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 0 0
1.6. Citi ziedotāji. 90 0 0
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi). 100 1104 1707
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 304 1707
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 800 0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 0
2.6. Citi ziedotāji. 160 0 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 800 1707
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi). 180 0 0
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 0
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 0
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 0
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi). 240 800 1707
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 800 1707
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 800 1707
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 0 0
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 304 0

Ziedotāju un dāvinātāju saraksts

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Ziedotāja tips Valsts NMR kods / personas kods Nosaukums / vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda (summa LV valūtā) Mantiskā (summa LV valūtā) Mērķis Komentārs
Kopā (summa LV valūtā) 800,00 303,83
Nauda un mantiskā kopā (summa LV valūtā) 1103,83
1 LR juridiskā persona LV 40003348590 NĪKE E SIA 303,83 Noteiktam mērķim sporta atbalstam
2 Fiziskā persona rezidents LV 07088012868 Sandra Eldmane 200,00 Noteiktam mērķim
3 Fiziskā persona rezidents LV 10088012857 Edīte Mētere 200,00 Noteiktam mērķim
4 Fiziskā persona rezidents LV 03088110806 Girts Eldmanis 200,00 Noteiktam mērķim
5 Fiziskā persona rezidents LV 10078611602 Artūrs Jakobsons 200,00 Noteiktam mērķim

Darbības veidu saraksts

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Darbības veida kods (NACE 2.redakcija) Darbības veida nosaukums (NACE 2.redakcija) Pamatdarbība
1 9499 Citur neklasificētu organizāciju darbība X

Dokumenti, kuri pievienojami kā faili

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Dokuments Faila nosaukums
1 Ziņojums kamanu_suni_parskats_par_SF_aktivitatem_2014.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats Admin_izdev_parskats_2014.docx
3 Ziedojumu izlietojums Ziedojumu_izlietojums_2014.docx
4 Pārskats veidlapas paraugs ieprieks gada darb parsk un turpm darb plans 2014_labots.docx

Dokumenta adresāts: VID Nodokļu pārvaldes Rīgas rajona klientu apkalpošanas centrs  Parakstītāja vārds, uzvārds: ĢIRTS ELDMANIS 
Izstrādāšanas vieta:   Parakstītāja personas kods: 03088110806 
Dokumenta numurs EDS: 37999212  Parakstītāja amats: Valdes priekšsēdētājs 
Dokumenta sagatavotājs: ĢIRTS ELDMANIS  Parakstītāja e-pasts: info@sleddog.lv 
Atbildīgā persona:   Parakstīšanas datums, laiks: 24.07.2015. 9:09:55